w

Sodelovanje s starši

 • govorilne ure (praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17.30)
 • skupni roditeljski sestanki (dvakrat na leto)
 • pogovorne ure (po razporedu)
Razpored pogovornih ur
Damjana Ferenc ČET 10.45-11.30
Tone Šterman PON 9.55-10.40
Branka Kapun Pučko SRE 8.00-8.45
Vladimir Bratkovič SRE 10.45-11.30
Zoran Repija SRE 11.30-12.20
Jasna Poljanec ČET 8.50-9.35
Ksenija Seršen SRE 8.00-8.45
Klavdija Krajnc SRE 8.50-9.35
Cvetka Ivančič SRE 8.50-9.35
Marjana Rojnik SRE 10.45-11.30
Milena Sabotin PON 9.55-10.40
Zalika Horvat PON 10.45-11.30
Vanda Novak PON 8.50-9.35
Klavdija Petovar PON 8.50-9.35
Staš Rudolf SRE 10.45-11.30
Sašo Hladen PON 10.45-11.30
Marijan Šadl PET  8.00-8.45
Marija Ferenc PON 8.50-9.35

Starši se morate svoj obisk na pogovorno uro predhodno napovedati preko svojega otroka ali na telefon (02) 588 13 90.

Svet staršev

Zakonska določila
Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov, npr: Zveza aktivov svetov staršev Slovenije.

Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7 9241 Veržej

Kontakt

T: (02) 587 16 54 (pisarne) T: (02) 588 13 90 (šola) info@os-verzej.si os-verzej.ms@guest.arnes.si www.os-verzej.si

Odjava malic

031 300 685

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen